TCVN 12653-2:2019 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC DÙNG TRONG HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ

tieu-chuan

TCVN 12653-2:2019 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC DÙNG TRONG HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ

Part 2: Test methods  HÀ NỘI – 2019 Lời nói đầu TCVN 12653-2:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc...