TCVN 12653-1:2019 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC DÙNG TRONG HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT

tieu-chuan

TCVN 12653-1:2019 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC DÙNG TRONG HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT

HÀ NỘI – 2019 Lời nói đầu TCVN 12653-1:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng...