Nối ren trong C-PVC

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả

Tên sản phẩm Kích thước
Nối ren trong C-PVC
25mm