Kéo dán C-P

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả

Tên sản phẩm Kích thước
Keo dán 550

(550-USA)

500g
1kg